Movie Review &Rating: Vangaveeti Cast: Sandeep Kumar,Vamsi Nakkanti,Vamsi Chaganti,Naina Ganguly,Kautilya,Shritej     Music: Ravi Sankar Cinematography : Rahul Srivastav,Dilp Varma,Surya Chowdhary Edited: Siddhartha Ratholu Written : Chaithanya